Factors affecting social impacts of provincial level science and technology tasks after its completion in Nghe An province in the period of 2005-2015

Authors

  • Vo Hai Quang
  • Nguyen Dinh Binh
  • Nguyen Huu Xuyen

Keywords:

Science and technology, Social impact, Science and technology impact, Nghe An

Abstract

Assessing the social impact of science and technology tasks after its completion is a matter of interest to researchers and managers in recent years. With the goal of quantifying the factors affecting the social impact based on the feedback of the beneficiaries of the results of the provincial science and technology tasks appraised in the period 2005-2015 (case study of Nghe An province) and their social impacts  in the period 2006-2020.  The article provides evidence and evaluates factors affecting social impact, thereby suggesting solutions to improve the positive social impact of science and technology tasks after its completion of Nghe An province in the period of 2021-2025. The study collected 381 valid survey questionnaires  in Nghe An province from enterprises, cooperatives and individual business households, who applied the results after its completion from provincial science and technology tasks in Nghe An Province  in the period of 2005-2015.

Code: 21081401

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đỗ Tuấn Khiêm (2011). Đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 1998-2009 và các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. NXB Hồng Đức, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Jeroen van den Hoven và cộng sự (2014). Responsible Innovation 1 Innovative Solutions for Global Issues. Springer Dordrecht Heidelberg New York London.

Nguyễn Hữu Xuyên (2018). Giải pháp nâng cao hoạt động đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN phục vụ cho hoạch định chính sách. Báo cáo kết quả đề tài. Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal và Hussain A. Samad (2019). Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành của Ngân hàng thế giới.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (2016). Hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý đề tài, dự án tại Phú Yên năm 2016.

Tạ Doãn Trịnh (2009). Dòng tri thức trong nền kinh tế và phương thức nắm giữ tri thức của doanh nghiệp.

Tạ Doãn Trịnh và cộng sự (2011). Nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc xây dựng hệ thống đánh giá KH&CN và đề xuất áp dụng cho Việt Nam. Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ.

Thái Ngọc Chiến (2015). "Đánh giá hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án cấp tỉnh có sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2006-2010" (pp. 192). Khánh Hòa: Viện Thủy sản Khánh Hòa.

Võ Hải Quang và cộng sự (2019). Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2005-2015. Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài. Sở KH&CN Nghệ An.

Vũ Cao Đàm (2005). Đánh giá Nghiên cứu Khoa học. Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật.

Published

05-01-2022

How to Cite

Vo Hai Quang, Nguyen Dinh Binh, & Nguyen Huu Xuyen. (2022). Factors affecting social impacts of provincial level science and technology tasks after its completion in Nghe An province in the period of 2005-2015. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 10(4), 46–59. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/387

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT