Studying international experience on implementing autonomy and self-responsibility mechanism for public r&d organizations

Authors

  • Nguyen Thi Minh Hanh
  • Nguyen Hong Anh

Keywords:

Science and Technology organization, R&D organization, Autonomy

Abstract

Based on international experience in implementing the mechanism of autonomy and accountability of public S&T organizations in three countries including Japan, the United States, and China, where Japan and the United States represent the group of countries with advanced science and technology, they have built and developed research organizational systems with many achievements and significant contributions to the economic-social development as well as science and technology of the country. China is one of the countries applying the organizational model of the Soviet Union's research system, and recently there have been many major and continuous reforms in the system to move closer to the organizational model of research systems of advanced countries in the world. The authors have proposed some valuable lessons for Vietnam in implementing the mechanism of autonomy and accountability for public S&T organizations in the near future.

Code: 24041501

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bộ Khoa học và Công nghệ (2004). Cải cách chính sách nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Hà Nội, Nxb Nông nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2019). Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, kèm theo Công văn số 1917/BKHCN-TCCB ngày 01/7/2019.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2022). Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Báo cáo tổng hợp Đề án.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2023). Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2003). “Vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập”. Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế năm 2003,

Trung tâm Thông tin tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010). “Những tiến bộ mới đây trong cải cách hệ thống nghiên cứu và phát triển ở một số nước”. Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, số 11 năm 2010.

Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (2016). Giáo trình Quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ. Hà Nội, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

Viện Ngôn ngữ học (2021). Từ điển Tiếng Việt / GS. Hoàng Phê chủ biên. TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức.

Vũ Cao Đàm (2017). Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN. Báo cáo Đề tài cấp Nhà nước.

Nguyễn Thị Minh Hạnh (2014). Nghiên cứu đề xuất cơ cấu các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong việc tái cấu trúc hệ thống khoa học và công nghệ thời gian tới. Báo cáo Đề tài cơ sở. Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

Nguyễn Thị Minh Hạnh (2021a). Nghiên cứu cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập: Phân tích trường hợp Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Báo cáo Đề tài cơ sở. Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

Nguyễn Thị Minh Hạnh (2021b). “Phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển công: Kinh nghiệm quốc tế và bài học gợi suy cho Việt Nam”. Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN, số 4 năm 2021.

Nguyễn Thị Minh Hạnh (2021-2022). Nghiên cứu hiện trạng hoạt động và xu thế phát triển của một số viện nghiên cứu công ở Việt Nam. Báo cáo Đề tài cấp Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguyễn Thị Minh Hạnh (2022). “Nhìn lại cơ chế tự chủ đối với các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước”. Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN, số 1 năm 2022.

Nguyễn Thị Minh Hạnh (2023). Nghiên cứu phân loại tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập trong thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Báo cáo Đề tài cơ sở. Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

Nguyễn Trường Giang (2016). “Hiện trạng và giải pháp đẩy mạnh quyền tự chủ của tổ chức KH&CN công lập”. Tạp chí Tài chính, số tháng 5/2016.

Nguyễn Vũ (2015). “Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức dịch vụ kỹ thuật công trong lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng”. Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ, số 1 năm 2015.

Published

05-04-2024

How to Cite

Nguyen Thi Minh Hanh, & Nguyen Hong Anh. (2024). Studying international experience on implementing autonomy and self-responsibility mechanism for public r&d organizations. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 13(1), 12–33. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/524

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT