Status of activities of search, indentification and selection of production technologies in sector of electronic supporting industry and proposal of solution

Authors

  • Do Duc Nam
  • Vuong Van Thanh
  • Nguyen Hoang Hai

Keywords:

Production technology, Search of technologies, Identification of technologies, Selection of technologies, Technological innovation

Abstract

After long years of efforts, majority of enterprises in sector of electronic supporting industry of Vietnam remain slow developed. One of the main reasons is the weak and out-dated state of production technologies which are behind demands for participation in product supply chains of some large electronic corporations. In this paper, the authors focus studies on analysis of the status of the sector and clarify shortages in activities of search, identification and selection of technologies for production of electronic components and parts by enterprises of supporting industry of Vietnam. Then some recommendations and solutions are proposed to support enterprises of supporting industry to innovate technologies.

Code: 19091601

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.
2. Quyết định số 1483/QĐ- TTg ngày 26/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
3. Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.
4. Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
5. Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN ngày 31/7/2007 của Bộ Công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.
6. Thông tư số 96/2011/TT-BTC ngày 04/7/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách tài chính quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.
7. Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.
8. Bộ KH&CN (2016). Hoạt động nhập khẩu công nghệ của Việt Nam - Kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị, Báo cáo tại Phiên họp của Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia.
9. Bộ Công Thương (2018), Báo cáo 8 tháng đầu năm Tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018.
10. Tổng cục Hải quan (2018). Số liệu định kỳ (từ năm 2009 - đến nay), Chuyên trang thống kê Hải quan,
11. Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Trung Thành, Trịnh Minh Tâm (2017). “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 6, pp.10-12.
12. Lê Thị Huyền (2018). “Đẩy mạnh ứng dụng KHCN nhằm phát triển bền vững DN vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Công Thương, số 5, tháng 4, 2018.

Published

03-10-2019

How to Cite

Nam, D. D., Thanh, V. V., & Hai, N. H. (2019). Status of activities of search, indentification and selection of production technologies in sector of electronic supporting industry and proposal of solution. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 8(3), 106–116. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/310

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT

Most read articles by the same author(s)