Development trends of some sectors of priority technologies in period to 2030 year

Authors

  • Nguyen Hoang Hai
  • Nguyen Quang Tuan
  • Nguyen Viet Hoa

Keywords:

Science-technology, Priority technologies

Abstract

Technologies pass development under strong impacts of the 4th Revolution of industrial development and a productivity revolution. The positions of science and technology (S&T) in the new context are reflected well in its guiding roles for socio-economic development thanks to impacts of fast changes and development to results and qualities of S&T activites. With the roles described in many studies as “platform”, “breakthrough”, “core” and “advancing”, technologies keep on guiding roles for development of modern manufacturing modes in service for targets of sustainable development, digitalization of manufacturing practice, enhancement of productivity, quality, effectiveness of development and competitiveness of national economy to 2030 and further. Vietnam is under preparation process of Strategies for science-technology-innovation (STI) for 2021-2030 period. The paper targets to give contributions to the preparation process of the Strategies.

Code: 19061701

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tiếng Việt
1. Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII, 2016) tại Hội nghị lần thứ tư về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII, 2017) tại Hội nghị lần thứ năm về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
3. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
5. Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
7. Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
8. Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
9. Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
10. Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
11. Nguyễn Việt Hòa, 2018 “Vai trò của dự báo công nghệ đối với hoạch định Chiến lược STI”. Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN, Số 3 năm 2018.
12. Lê Văn Luân, 2018. “Nghiên cứu chế tạo máy làm đá tuyết từ nước biển phục vụ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ”. Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, mã số VAST.CTG.13/16-17.
13. SIU REVIEW-số 76: “Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Trần Đình Phú lược dịch. <http://review.siu.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam/5-thanh-tuu-khoa-hoc-congnghe-noi-bat-cua-viet-nam/338/1516> (6/2019).
Tiếng Anh
14. ESPAS, 2015. Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead, P34.
15. Ministry of Science and ICT, Korea Institute of S&T Evaluation and Planning KISTEP, 2018. The 5th Science and Technology Foresight. Republic of Korea April 2017.
16. MOST China, 2016. 13th Five-year Plan on Science, Technology and Innovation.
17. OECD, 2016. An OECD Horizon Scan of Megatrends and Technology 7. Trends in the context of Future Reseach Policy.
18. UNIDO, 2013. Emerging Trends in global manufacturing industries.
19. UNIDO, UCIA, 2013. Source: López-Gómez, C., O’Sullivan, E., Gregory, M., Fleury, A., and Gomes, L.(2013). Emerging Trends in Global Manufacturing Industries. United Nations Industrial Development Organization
20. UNIDO, University of Cambridge’s Institute for manufacturing, 2013. Emerging trends in global advanced manufacturing: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND POLICY RESPONSES.
21. UNIDO, 2017. Ludovico Alcorta Director Policy, Research and Statistics United Nations Industrial Development Organization: Manufacturing the Future: the 4th Industrial Revolution and the 2030 Development Agenda. UNCTAD, Geneva, 25/01/2017.
22. UNIDO, 2017. Manufacturing the Future: the 4th Industrial Revolution and the 2030 Development Agenda, Ludovico Alcorta Director Policy, Research and Statistics. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), UNCTAD, Geneva, 25/01/2017.
23. UNIDO, 2017. STI Forum-Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals.
24. UNIDO, 2017. Join the Global Online Discussion on Science, Technology and Innovation for the SDGs, 17 April - 5 May 2017.
25. UNESCO, 2016. STI Indicators in the Global SDG Indicator Framework. Monitoring Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals WSIS Forum 2016 ICT Statistics in support of the 2030 Agenda Geneva, 2 May 2016.
26. United Nations: Sustainable Development Goals. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>.
27. Central Committee of the Communist Party of China (CPC) for the 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020).
28. Comprehensive Strategy on Science, Technology and Innovation, June 7, 2013 Cabinet Decision Government of Japan.
29. Department of International Cooperation, 2016. 13th Five-year Plan on Science, Technology and Innovation. CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NEWSLETTER, Ministry of Science and Technology (MOST), P.R.China 17 September 15 2016. Monthly-Editorial Board: 54, Sanlihe Road Beijing 10045, <http://www.cistc.gov.cn>
30. GAO Changlin Counsellor for Science and Technology Embassy of China in Brazil, 2017. China’s Science, Technology and Innovation (STI) strategy in New Era by Xi Jinping in Report of the 19th National Congress of the Communist Party of China.
31. Long-term S&T Foresight towards 2030 (Presidential Decree № 899 of July 7, 2011 “On Approving Priority Areas of S&T Development in the Russian Federation and the List of Critical Technologies of the Russian Federation”.
32. President of the Russian Federation № 878 of June 18, 2012.
33. Presidential Decree № 899 of July 7, 2011 “On Approving Priority Areas of Science and Technology Development in the Russian Federation and the List of Critical Technologies of the Russian Federation”.
34. Presidential Decree №2433-p of December 20, 2012 “On Approving the State Programme of the Russian Federation “Development of Science and Technology 2013-2020”.
35. State Council China (2017): China to invest big in “Made in China 2025” strategy.
36. Strategic for S&T developmenrt of Russian Federation- Аpproved by the Order of the President of the Russian Federation on 01 December 2016 No. 642.
37. Strategy for Innovative Development of the Russian Federation 2020 “Innovative Russia-2020” (approved by the governmental decree № 2227-p of December 8, 2011).
38. The European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS) 2015: Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?
39. Cong Cao, Richard P.Suttmeier, and Denis Fred Simon, 2006. China’s 15-year science and technology plan.

Published

16-07-2019

How to Cite

Hai, N. H., Tuan, N. Q., & Hoa, N. V. (2019). Development trends of some sectors of priority technologies in period to 2030 year. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 8(2), 1–20. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/296

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>