Linkage between scientific community and enterprises in national innovation system

Authors

  • Nguyen Viet Hoa

Keywords:

National Innovation System, Scientific commmunity, Enterprise, Linkage

Abstract

Linkage between scientific community and enterprises are found as important matters of nations, particularly in contexts of strong impacts from the 4-th Industrial Revoluation. The latter requires countries to get rich knowledge capitals to set up solid platforms for national development. The knowledge capitals get formed, develop and stored mostly in scientific communities. In the new era, numerous enterprises have passed strong development stages and own large economic groups with enriched capacities and potentials including knowledge capitals. But not every enterprise can do it since majority of enterprises are difficult in developing knowledge capitals, both quantitativeky and qualitatively. Linkage with scientific community through training activities, tranfer of research results, joint efforts for production and commercialization of research results are found among important solutions to assist enterprises fast to get new knowledge for application in innovation activities, production and business operations. Herfe, the State plays very important roles in completting the national innovation systems (NISs) to offer eco-environments to develop the linkage between scientific communities and enterprises which are important pillars for national economy.

Code: 19071001

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tiếng Việt
1. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp.
2. Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3. Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ.
5. Từ điển Triết học phương Tây hiện đại, 1996. Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội.
6. Fransman, 1997. “Kinh nghiệm xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ của một nước châu Á”, Hà Nội tháng 8-1997. tr 3-4.
7. Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang, 2000. “Phát triển cộng đồng-Lý thuyết và vận dụng”. Hà nội, Nxb Văn hóa thông tin.
8. Lê Ngọc Hùng, 2014. Lý thuyết xã hội học hiện đại. Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia.
9. Duy Phương, 2015. “Liên kết 4 nhà: Chưa được như kỳ vọng”. Báo Đại Đoàn kết online, ngày 15/06/2015, <http://daidoanket.vn/xa-hoi/lien-ket-4-nha-chua-duocnhu-ky-vong-tintuc51404>
10. Trần Huỳnh, 2018. “Liên kết “4 nhà” trong nông nghiệp đã thực sự hiệu quả?”, Báo Người lao động online, ngày 10-11-2018, <https://nld.com.vn/kinh-te/lien-ket-4-nhatrong-nong-nghiep-da-thuc-su-hieu-qua->
11. Chi Mai, 2018. “Liên kết trong sản xuất: Xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp hiện đại, vì sao vẫn còn lỏng lẻo?”. Trang thông tin của Hội làm vườn Việt Nam, <http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/lien-ket-trong-san-xuat-xu-the-phat-trien-tatyeu-cua-nong-nghiep-hien-dai-vi-sao-van-con-long-leo.html>
Tiếng Anh
12. OECD, 1997. National Inovation Systems “Organisation for economic co-operation and development, OECD 1997, Pages 4.
13. OECD, 2017. Boosting Social Enterprise Development, Good Practice Compendium, Published on April 21, 2017.
14. OECD, 2019. Enterprises by business size.
15. William A. Kornfeld, Carl Hewitt, 1981. “The Scientific Community Metaphor” (PDF). IEEE Trans. Sys., Man, and Cyber. SMC-11 (1): 24–33. DOI:10.1109/TSMC.1981.4308575. <https://www.researchgate.net/publication/3115052_The_Scientific_Community_Metaphor>.
16. Bengt-Ake Lundvall, 1992. “Nationnal Systems of Innovation Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning”, London and New York, 1992.
17. Loet Leydesdorff, Henry Etzkowitz, 1998. The Triple Helix as a Model for Innovation Studies. (Conference Report), Science & Public Policy Vol. 25(3) (1998) 195-203.
18. Gordon Marhall (edited), 1998. A Dictionary of Sociology. New York Oxford University Press-Oxford paperback reference, 710 pages.
19. Keith Smith, 2002. What is the 'Knowledge Economy'? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases.
20. Aymen A. Kayal, 2008. National innovation systems a proposed framework for developing countries. Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 8, No. 1, 2008.
21. Özcan Karahan, 2012. Input-output indicators of Knowledge-based economy and Turkey. Journal of Business, Economics & Finance (2012), Vol.1 (2).
22. Fulvio Castellaccia Jose, Miguel Naterab, 2013. The dynamics of national innovation systems: A panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity. Research Policy. Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 579-594.
23. John Scott and Peter J. Carrington, 2014. The SAGE Handbook of Social Network Analysis. Print ISBN: 9781847873958 | Online ISBN: 9781446294413.
24. Loet Leydesdorff& Inga Ivanova, 2016. “Open Innovation” and “Triple Helix” Models of Innovation: Can Synergy in Innovation Systems Be Measured? Journal of Open Innovations: Technology, Market and Complexity, 2(1) (2016) 1-12; DOI:10.1186/s40852-016-0039-7.
25. Guobeyond, 2018. Triple Helix ‘Innovation System’ format, 21/7/2019, <https://guobeyond.com/2018/02/26/triple-helix-innovation-system-format>.

Published

2019-07-16

How to Cite

Hoa, N. V. (2019). Linkage between scientific community and enterprises in national innovation system. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 8(2), 81–103. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/302

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT

Most read articles by the same author(s)