Establishment of criteria for quality evaluation system of basic research funding at Viet Nam national foundation for science and technology development

Authors

  • Nguyen Thi Phuong

Keywords:

The basic research funding quality, Exploratory factor analysis, Confirmatory factor analysis, NAFOSTED fund

Abstract

Exploratory factor analysis (EFA) and Confirmatory factor analysis (CFA) was employed to examine the quality scale of basic research funding at the National Foundation for Science and Technology Development in Vietnam. The research results have determined the basic research funding quality scale with 6 components: (1) Relevancy; (2) Funding effectiveness; (3) Funding efficiency; (4) Impact sponsorship activities; (5) Sustainability of sponsorship; and (6) results achieved after sponsorship with 29 observed variables. The research results provide a theoretical model for the evaluation scale of basic research funding quality for further studies, and at the same time provide a basis for evaluating the quality of basic research funding at the National Foundation for Science and Technology Development in Vietnam.

Code: 21121402

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia.

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ.

Bùi Minh Đức, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Đức (2019). “Vai trò của nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật”. VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 35, No. 2 (2019) 12-23.

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế-xã hội, Hà Nội, Nxb Thống kê.

Mai Trọng Nhuận và cộng sự (2019). “Đánh giá hiệu quả của các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ: Trường hợp Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 36, No. 2 (2020) 17-28.

Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2011). Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Hà Nội, Nxb Lao động.

Nguyễn Thị Thu Oanh (2015). Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp luận đánh giá chương trình khoa học và công nghệ thông qua việc đánh giá thí điểm một chương trình kH&CN cấp Nhà nước. Đề tài cấp Bộ KH&CN.

Andrews (1979). “The international study: its data sources and measurement procedures”, Scientific Productivity, The Effectiveness of Research Groups in Six Countries, Cambridge University Press, pp.17-52.

Hair và cộng sự (2010). Multivariate data analysis (7th ed.): Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA.

Hair và cộng sự. (2006). Multivariate data analysis (6th ed). Pearson Prentice Hall.

Lee và cộng sự (2011). “Research output and economic productivity: a Granger causality test” Scientometrics, 89(2), 465. DOI: 10.1007/s11192-011-0476-9.

Luke Georghiou, David Roessner (2000). “Evaluating technology programs: tools and methods”. Research Policy, Volume 29, Issues 4-5, April 2000, Pages 657-678.

Morris và cộng sự (2011). “The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research”. Journal of the Royal Society of Medicine, 01 Dec 2011, 104(12):510-520.

Nunnally, J. & Berstein, I.H. (1994). Pschychometric Theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

PART (2002), Program Assessment Rating Tool (PART), introduced in 2002. Its overall purpose is to assess program/ OMB's Program Assessment Rating Tool (PART), <https://www.strategisys.com/omb_part>

Peter H. Rossi và cộng sự (2003). Evaluation: A Systematic Approach, SAGE Publications, Incorporated, ISBN-10 and ISBN 13. (Hardcover, Revised edition).

Susanne Søndergaard và cộng sự (2007). Sharing knowledge: contextualising socio-technical thinking and practice. The Learning Organization.

Published

2022-10-31

How to Cite

Nguyen Thi Phuong. (2022). Establishment of criteria for quality evaluation system of basic research funding at Viet Nam national foundation for science and technology development. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 10(4), 108–122. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/395

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT