Impacts of the international and domestic context to development of science, technology and innovation in Vietnam for the period to 2030

Authors

  • Hoang Minh
  • Nguyen Lan Anh

Keywords:

Science and technology, Innovation, Orientation for development

Abstract

The international and domestic context have an important impact on determining the orientation of science, technology and innovation development in Vietnam for the period to 2030. The article uses the analysis tool PESTLE to identify major political, economic, social, technological, legal and environmental trends that affect Vietnam's STI. With those trends, conducting a SWOT analysis to determine the impact of the context on Vietnam's STI, including strengths to promote, limitations to overcome, opportunities to take advantage of and challenges to cope with. That is the basis for defining a number of viewpoints, goals, orientations, tasks and key solutions for the development of STI in Vietnam in the period to 2030.

Code: 21121401

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đảng Cộng sản Việt Nam (2015). Báo cáo tổng kết: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, II. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia sự thật.

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2021a). Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020. Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2021b). Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.

Bộ Công thương (2021). Báo cáo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018a). Báo cáo củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và động lực tăng trưởng của nền kinh tế đến năm 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018b). Khung chính sách phát triển kinh tế Việt Nam. Hà Nội -12/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019). Đề án Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020). Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021). Báo cáo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn 2021-2030.

CSIRO (2019). Báo cáo Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng tới năm 2030 và 2045.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (2020). Sổ tay hướng dẫn về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016). Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2018). Khoa học và công nghệ thế giới - Những xu hướng mới. Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật,

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2015). Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Xu hướng dữ liệu lớn và đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu. Số 2/2015.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2017a). Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Các xu hướng lớn toàn cầu tác động đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Số 4/2017.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2017b). Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Xu hướng chính sách và tương lai của các hệ thống khoa học. Số 6/2017.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2018a). Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Fintech làn sóng công nghệ làm thay đổi tài chính thế giới. Số 9/2018.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2018b). Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Khoa học mở: Các xu hướng chính sách gần đây. Số 10/2018.

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (2019). Tổng luận Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Dự báo kinh tế thế giới 2019-2020 và đóng góp của các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức và công nghệ vào GDP. Số 2/2019.

UNDP (2019). Cách mạng công nghiệp 4.0 bao trùm nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Tháng 5/2019.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018). Chính sách KH&CN trong bối cảnh 4.0.

World Bank, Bộ Khoa học và Công nghệ (2021). Báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam.

OECD (2016). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016: Megatrends affecting science, technology and innovation. OECD Publishing, Paris.

KPMG (2014). Future State 2030: The Global Megatrends Shaping Governments. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/02/future-state-2030-v3.pdf>.

OECD (2018). Science, Technology and Innovation Outlook: Adapting to Technological and Societal Disruption. OECD Publishing, Paris.

OECD (2021). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity. OECD Publishing, Paris.

Published

05-01-2022

How to Cite

Hoang Minh, & Nguyen Lan Anh. (2022). Impacts of the international and domestic context to development of science, technology and innovation in Vietnam for the period to 2030. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 10(4), 15–30. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/383

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT