The role of intellectual property in innovation and creativity in enterprises

Authors

  • Khong Quoc Minh

Keywords:

Innovation, Creativity, Intellectual property

Abstract

Today, innovation is a widely used term in scientific research, business production activities, government management documents, and in the media, with the implication of enhancing productivity, promoting competitive advantage and commerce, thereby contributing to economic growth. This article provides another perspective on innovation, the dialectical relationship between innovation and creativity. The article also clarifies the issue of intellectual property in innovation. In this issue, innovation is the process, intellectual property is the product. Intellectual property may be the result of the innovation process, but intellectual property is also an input, an important and irreplaceable resource of the innovation process.

Code: 24041201

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afuah, A. (2003). Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo. Hà Nội, Nxb Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Phan Dũng (2010). Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ.

Nguyễn Chí Long (2021). “Hiểu đúng về đổi mới và sáng tạo”, Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 23, tháng 10 năm 2021.

Khổng Quốc Minh (2022). “Một số vấn đề quản lý sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ (Tập 11, Số 2, 2022), tr. 20-31.

Khổng Quốc Minh, Phạm Ngọc Hiếu (2022). “Một số vấn đề thúc đẩy hợp tác trong thương mại hoá sáng chế thông qua các tổ chức trung gian”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ (Tập 11, Số 2, 2022), tr. 47-56.

Khổng Quốc Minh (2023). “Một số vấn đề về đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Số 11, 2023), tr. 19-21.

Nguyễn Ngọc Minh (2020). “Giải pháp khắc phục hạn chế của đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”, Tạp chí Công thương online, <https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/giai-phap-khac-phuc-han-che-cua-doi-moi-sang-tao-trong-doanh-nghiep-72126.htm>, truy cập 28/08/2023.

Phùng Xuân Nhạ, Lê Quân (2013). “Đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 4 (2013) 1-11

Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999). Đại từ điển Tiếng Việt. Hà Nội, Nxb Văn hóa - Thông tin.

Nystrom, H. (1990). Organizational Innovation. In: West, M.S. and Farr, J.L., Eds., Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, Wiley, New York, 143-162.

European Union (1995). “Green Paper on Innovation”. https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf>, Truy cập 18/08/2023

The Oslo Manual (OECD, 2005). “Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data”. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF>

Allan Afuah (2003). Innovation Management: Strategies, Implementation and Profits. Oxford University Press, Oxford.

Kanter, R. (1986). “Supporting innovation and venture development in established companies”, Journal of Business Venturing, 1 (1), 47-60.

Lu, K., Zhu, J., & Bao, H. (2015). “High-performance human resource management and firm performance: The mediating role of innovation in China”. Industrial Management & Data Systems, 115 (2), 353-382.

Teresa Amabile và Pratt (2016). “The dynamic componential model of creativity and innovation in organizations: Making progress, making meaning”, Research in Organizational Behavior, Volume 36, 2016, Pages 157-183.

IP4growth (2016). Intellectual Property Management - a Guide to Relevant Aspects, Enhancing Intellectual Property Capacities for Aggricultural Development, Project FED/2013/320-273.

Karuna Jaint và Vandana Sharma (2006). “Intellectual Property Management System: An Organizational”, Journal of latellectual Property Rights Vol 11, September 2006, pp 330-333.

Published

05-04-2024

How to Cite

Khong Quoc Minh. (2024). The role of intellectual property in innovation and creativity in enterprises. Journal SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES AND MANAGEMENT, 13(1), 99–111. Retrieved from https://vietnamstijournal.net/index.php/JSTPM/article/view/533

Issue

Section

STUDIES OF STRATEGIES AND MANAGEMENT